Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wood by Vorselaars B.V. (KvK: 60398558), hierna te noemen: “WOOD!”, en een afnemer waarop WOOD! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WOOD!, voor de uitvoering waarvan door WOOD! derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer, afwijkende aanvaardingen of door afnemer gewijzigde bedingen worden expliciet van de hand gewezen en vinden geen toepassing behoudens expliciete acceptatie door WOOD!
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WOOD! en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien WOOD! niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WOOD! in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van WOOD! zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer beschikbaar is tegen de geoffreerde prijs.
 2. WOOD! kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WOOD! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WOOD! uitdrukkelijk anders aangeeft en daarbij de afwijkende aanvaarding expliciet onderschrijft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WOOD! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen WOOD! en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer WOOD! derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. WOOD! dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien WOOD! gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan WOOD! ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van WOOD!, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WOOD! gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Enige reeds gedane aanbetaling mag door WOOD! worden gebruikt om door WOOD! te maken (opslag)kosten te verrekenen.
 5. WOOD! heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. WOOD! is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WOOD! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WOOD! zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is WOOD! gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen WOOD! bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van WOOD! op en is voor de afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WOOD! een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WOOD! gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van WOOD! daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien WOOD! met de afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is WOOD! niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij WOOD! alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op WOOD! rustende verplichting ingevolge de wet of een bevoegd genomen besluit of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. WOOD! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst WOOD! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
   zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van WOOD! kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is WOOD! gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is WOOD! bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wood! kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WOOD! op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien WOOD! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien WOOD! tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is WOOD! gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WOOD! gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens WOOD! is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WOOD!, zal WOOD! in overleg met de afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WOOD! extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij WOOD! anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de afnemer, van (wettelijke) schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WOOD! vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WOOD! op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 10. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikellid (4.9) wordt, ingeval van retourzendingen, maximaal 75% van het factuurbedrag waarop de retourzending betrekking heeft, gecrediteerd.

Artikel 5 – Overmacht

 1. WOOD! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WOOD! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WOOD! niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WOOD! of van derden daaronder begrepen. WOOD! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WOOD! haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. WOOD! kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel WOOD! ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WOOD! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Bij opdracht dient 50% vooraf per bank te geschieden, en het restant direct bij levering op een door WOOD! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door WOOD! aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de afnemer te geschieden ten kantore van WOOD! De op de bank- en/of girorekeningafschriften van WOOD! aangegeven valutadag wordt als betalingsdag beschouwd.
 2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Indien de wettelijke (handels)rente hoger is, is de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. WOOD! heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. WOOD! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WOOD! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan WOOD! verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien WOOD! echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door WOOD! geleverde zaken gaat niet eerder over op de afnemer, dan op het moment dat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is aan WOOD! voor de krachtens de overeenkomst(en) geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de afnemer van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Door WOOD! geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WOOD! veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om WOOD! daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan WOOD! ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is WOOD! gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens WOOD! bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval WOOD! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan WOOD! en door WOOD! aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WOOD! zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. Indien WOOD! een beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de afnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in de feitelijke macht van WOOD! te brengen.

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door WOOD! te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. WOOD! kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door WOOD! verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik zonder luchtvochtigheidsregulatie (luchtvochtigheid moet tussen 45-60% zijn) d.m.v een luchtbevochtiger, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WOOD!, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar WOOD! geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld en voordat de vloer gelegd is. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen na levering en voordat de vloer gelegd is, schriftelijk aan WOOD! te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WOOD! in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient WOOD! in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien de afnemer eerst melding maakt van een gebrek nadat de afnemer of derden aan de (afgeleverde) zaak wijzigingen hebben aangebracht, daaraan andere zaken werden bevestigd of indien deze werden ver- of bewerkt, komt de afnemer evenmin een recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal WOOD! de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, ter keuze van WOOD!, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan WOOD! te retourneren en de eigendom daarover aan WOOD! te verschaffen, tenzij WOOD! anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van WOOD! daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WOOD! en de door WOOD! bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. WOOD! is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend schade wegens overschrijding van de levertijd) welke voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer vrijwaart WOOD! voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de in de vorige volzin genoemde schade.
 2. Indien WOOD! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. WOOD! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WOOD! is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien WOOD! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WOOD! beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van WOOD! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. WOOD! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WOOD! aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WOOD! toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. WOOD! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WOOD! of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 10 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken aan de afnemer in de macht van de afnemer worden gebracht.

Artikel 11 – Levering

 1. Indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden is overeengekomen dat WOOD! gehouden is tot aflevering op een door de afnemer aangewezen locatie, komt het transport van de zaken voor rekening en risico van de afnemer. Alle met het transport verband houdende kosten (inclusief kosten voor verzekering) zijn voor rekening van de afnemer. Beschadigingen, van welke aard dan ook, ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het lossen en laden c.q. aanbrengen, zijn voor rekening van de afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 9.9 van deze algemene voorwaarden. In geval van transport van de zaken is WOOD! nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door niet-tijdige (af)levering van de zaken.
 2. Afnemer is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de zaken dienen te worden gelost. Blijft de afnemer hiermee in gebreke, dan komen de daardoor eventueel door WOOD! extra gemaakte kosten voor rekening van afnemer.
 3. Bij levering op locatie is WOOD! slechts gehouden de zaken te vervoeren tot waar het van WOOD! over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De afnemer zal zelf zorgdragen voor het over de drempel dragen van de geleverde zaken.
 4. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door WOOD! niet worden teruggenomen.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart WOOD! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WOOD! toerekenbaar is.
 2. Indien WOOD! uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden WOOD! zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WOOD!, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WOOD! en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. WOOD! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. WOOD! heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Enige tekeningen of ontwerpen welke WOOD! produceert bij het nakomen van de overeenkomst, blijven het volledige eigendom van WOOD! en worden nimmer overgedragen aan afnemer, tenzij de overeenkomst specifiek een zodanige overdracht behelst en WOOD! daarvoor wordt gecompenseerd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WOOD! partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van WOOD! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens indien WOOD! als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de afnemer

Artikel 15 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met WOOD!.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 – Conversie

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.